Managing Committee

S.No Name Post
1 Sh.K.K.Sardana President
2 Sh.Ranjit Sondhi Vice-President
3 Sh.Bhavdeep Sardana Secretary
4 Sh.Surinder Chopra Manager
5 Sh.Yogesh Sardana Member
6 Dr.Kailash Nath Bhardwaj Member
7 Sh.Baldev Raj Sharma Member
8 Sh.Puneet Sardana Member
9 Sh.Ramesh Sachdeva Member
10 Sh.Varun Chopra Member
11 Smt.Neelam Chopra Member
12 Dr.Harivansh Mehta Director
13 Smt.Neelam Pasricha Principal